مدال ها


 1. این مدال به کسانی تعلق می گیرد که در مسابقات و یا بخش های انجمن فعالیت بهتری داشته باشند.

  مدال ها


  این مدال به کسانی تعلق می گیرد که در مسابقات و یا بخش های انجمن فعالیت بهتری داشته باشند.

  20

  مدال ها

  مدال ها


  این مدال به کسانی تعلق می گیرد که در مسابقات و یا بخش های انجمن فعالیت بهتری داشته باشند.

  20
  مدال ها

 2. این نشان به کسانی تعلق می گیرد که در انجمن و یا تلگرام و یا اینستاگرام داری مسئولیت باشند.

  نشان ها


  این نشان به کسانی تعلق می گیرد که در انجمن و یا تلگرام و یا اینستاگرام داری مسئولیت باشند.

  9

  مدال ها

  نشان ها


  این نشان به کسانی تعلق می گیرد که در انجمن و یا تلگرام و یا اینستاگرام داری مسئولیت باشند.

  9
  مدال ها

 3. این تاج به کسانی تعلق می گیرد که با فعالیت بیشتر در انجمن، پرچمدار ماه ها و سالها باشند.

  تاج ها


  این تاج به کسانی تعلق می گیرد که با فعالیت بیشتر در انجمن، پرچمدار ماه ها و سالها باشند.

  6

  مدال ها

  تاج ها


  این تاج به کسانی تعلق می گیرد که با فعالیت بیشتر در انجمن، پرچمدار ماه ها و سالها باشند.

  6
  مدال ها